Řízení podnikové informatiky

Toto je stránka pokynů pro studenty ke kursu Řízení podnikové informatiky vyučovaného na katedře informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze (určeného i pro studenty FIT ČVUT), vyučujícího Tomáše Brucknera.

Sylabus předmětu je na insisu.

Základní literatura ke kursu je kniha: VOŘÍŠEK, J., et al. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha : Oeconomica, 2008 (dotisk 2011 a 2014). ISBN 978-80-245-1440-6.

Doporučená literatura: ITIL 4; Kim, Spafford, Behr: The Phoenix Project.

Okruhy ke zkoušce.

Program přednášek

 1. Úvod, cíl a program přednášek, pravidla hodnocení, základní pojmy

 2. Podniková informatika, CIO a strategické řízení IT, kompetence, vztah byznys-IT, Digitální transformace, Business Agility

 3. Řízení služeb podnikové informatiky, SLA, Aplikace a infrastruktura, Kvalitativní a kvantitativní parametry, cena, katalog služeb, Service Pipeline

 4. Procesní řízení IT služeb, Procesy dle ITIL, Event Management, Incident Management, Problem Management

 5. Řízení změn v IT v souvislosti se změnami v byznysu, Bimodal IT / Pace Layers, Plan-Build-Run, Change Management, Release & Deployment Management,

 6. DevOps; Google Site Reliability Engineering

 7. Architektonické řízení IT

 8. Business Continuity Management, Disaster Recovery Planning

 9. Informační Technologie, Platformy, Cloud Computing, Virtualizace, Datacentra, Sítě

 10. Sourcing v IT, Sourcingová strategie, Make or Buy

 11. Řízení vztahů s dodavateli, Contracting, výběrová řízení

 12. IT Governance, Compliance

 13. Řízení komplexity

 14. Business Case, Přínosy IS/ICT, Balanced Scorecard, Total Cost of Ownership,

 15. Service Asset & Configuration Management, CMDB

 16. Kybernetická bezpečnost, Ochrana dat a informací

Pořadí i témata mohou být pozměněny, jsou v očekávání pozvaní specialisté.Program cvičení / témata prací (pro cvičení T. Brucknera, ostatní vyučující mohou mít program i pravidla jiné)

  1. Úvod, pravidla seminářů, vysvětlení témat

  2. Vytvoření devíti týmů, přidělení témat studentům, konzultace k tématům.

  3. Prezentace přístupu, postupu, zdrojů, základních myšlenek, programu vystoupení, stavu přípravy semestrální práce.

  4. ITIL, ISO 20000, ITSM, principy, struktura, historie. Event management, Incident management, Problem management, Change management, Release and Deployment management.

  5. Strategické řízení technologií v byznysu, Řízení hodnoty - Value Streams

  6. Service Level Management, SLA, OLA, Předmět, kvalitativní a kvantitativní parametry IT služeb.

  7. Náklady a přínosy IS, struktura nákladů a nákladové ocenění služeb, přínosy investic do funkcionality IS, do ICT prostředků, do nástrojů na řízení ICT.

  8. Výběrová řízení na dodávku IS, na provozování IS. Poptávka, nabídka. Smlouva na dodávku IS.

  9. BCM. Řízení dostupnosti a kontinuity služeb. Havarijní plánování v IS/ICT. Data Storage Management, SAN a NAS, uložení dat, zálohování a obnova dat, archivace.

  10. Problémy řízení provozu IS/ICT ve velkých podnicích. Jak dosáhnout flexibility při řízení IS/ICT? Konvergence řízení ICT a ostatních korporátních služeb, řízení IS/ICT v koncernech. (Alternativně COBIT, audit IS. IT Governance)

  11. ICT Asset and configuration management, konfigurační databáze CMDB, configuration management system (CMS), definitive media/software library.

  12. Software pro řízení informatiky, dohledové systémy, systémy pro řízení přístupu a správu identit, pro deployment, vzdálený audit, řízení zátěže, migrace atd.

  13. Centralizace datových center. Serverová konsolidace. Virtualizace. Virtualizační nástroje. Počítačové clustery, grid computing, cloud computing. Green datacenter. Vybavení datového centra.

  14. DevOps, Google Site Reliability Engineering.

  15. Kybernetická bezpečnost, Ochrana osobních dat, systémy řízení bezpečnosti, poučení z konkrétních útoků

Témata prací budou přidělena týmům nebo rozlosována na druhém cvičení. Netřeba se na ně nijak přihlašovat ani je rezervovat, stačí přijít na druhé cvičení a tam licitovat. Nezáleží na rychlosti ani pořadí. Pokud student nebyl na druhém cvičení, je nutné, aby se přiřadil k nějakému týmu, který nemá dost členů.

V době Covid v případě přesunutí do online výuky bude postup rozdělení do týmů a přidělení témat upraven, více na cvičení v MS Teams.


Pravidla hodnocení studentů

Absolutorium je podmíněno zpracováním tématu v rámci cvičení a složením ústní zkoušky, případně zpracováním dokumentu SLA.

Vystoupení

Během semestru se očekává, že studenti v týmu na cvičení vystoupí s dvěma prezentacemi:

  • první prezentace přístupu ke zpracování tématu studie (v určeném čase ve třetím nebo čtvrtém týdnu): přístup, postup, zdroje, základní myšlenky, program, základní pojmy (se kterými se mají ostatní seznámit, aby byli na vystoupení dostatečně připraveni), stav rozpracování;

  • hlavní vystoupení na semináři v určeném datu:

   • obsahuje obvykle interaktivní přednášku, jejímž cílem je ovládnutí dosavadního stavu tématu, sdělení zdrojů a literatury k tématu, diskuse k tématu;

   • vychází zejména ze světových zdrojů, aby neduplikovalo způsob prezentace tématu na přednáškách.

   • toto vystoupení je žádoucí připravit formou hry / performance. Je vhodné, aby bylo provedení pro ostatní studenty zábavné. Je ovšem dobré, aby zábavné prvky byly v souvislosti s tématem semináře;

   • Pro vystoupení je vyhrazen celý čas cvičení. Posledních 10 minut je nutné ponechat pro diskusi.

Dokument SLA

Student sám nebo ve stejném týmu v jakém připravil Vystoupení, zpracuje dokument Service Level Agreement pro vybraný podnik a vybranou IT službu. Dokument by měl být zpracován v maximální profesionalitě a měla by k němu být přiložena argumentace vhodnosti každého parametru SLA, který byl zvolen i jeho hodnoty, zejména z hlediska účelu pro byznys. Dokument je povinný podle uvážení vyučujícího na cvičení.

Ústní zkouška

Ke zkoušce se přihlašují prostřednictvím ISISu a chodí jednotlivci (nikoli celé týmy) a to k vyučujícímu, ke kterému jsou zapsáni na cvičení. Zkouška probíhá ve skupině pěti studentů (podle přihlášení před ISIS - bez jakékoli souvislosti s týmy ze cvičení). Studenti vylosují jednu až dvě otázky ze seznamu otázek k přednáškám a z témat seminářů. Dále proběhne diskuse, kde se očekává, že každý student bude schopen k otázce fundovaně pohovořit.

Maximálně dosažitelné body:

První prezentace (tým): 8 bodů (4 úroveň, 4 zdroje)

Hlavní vystoupení na semináři (tým): 34 bodů (15 úroveň, 4 zdroje, 15 kvalita a hloubka)

Dokument SLA (tým nebo jednotlivec): 8 bodů

Ústní zkouška (jednotlivec): 50 bodů

Extra body: neomezeno.

Škály bodového hodnocení

Body budou studentům přiděleny v daných kritériích podle následujících kvalitativních škál:

  • Hodnocení týmu

  • - Téma semináře

  • - - První prezentace

  • - - - Úroveň prezentace

  • - - - - Nudná prezentace nebo nekvalitní podklady: 0

  • - - - - Zajímavá prezentace s kvalitními podklady: 1

  • - - - - Zajímavá prezentace s kvalitními podklady a se zapojením publika: 2

  • - - - - Extra zajímavá prezentace s kvalitními podklady a se zapojením publika: 4

 • - - - Kvalita a rozsah zdrojů

  • - - - - Zdroje nekvalitní nebo neuvedeny nebo pouze z VŠE a ČVUT: 0

  • - - - - Uvedeny kvalitní zdroje i jiné než z VŠE nebo ČVUT: 1

  • - - - - Uvedeny kvalitní zdroje i jiné než z VŠE nebo ČVUT, alespoň jeden indexovaný ve Scopus nebo WoS: 2

  • - - - - Uvedeny kvalitní zdroje i jiné než z VŠE nebo ČVUT, přiloženy plné texty zdrojů indexovaných ve Scopus nebo WoS: 4

  • - - Hlavní vystoupení na semináři

  • - - - Úroveň prezentace

  • - - - - Prezentace bez zapojení publika nebo bez kvalitních podkladů: 0

  • - - - - Zajímavá prezentace s malým zapojením publika: 5

  • - - - - Invenční a zajímavé vystoupení se zapojením publika: 10

  • - - - - Velmi invenční a zábavné vystoupení se zapojením publika: 15

  • - - - Kvalita a rozsah zdrojů

  • - - - - Zdroje nekvalitní nebo neuvedeny nebo pouze z VŠE a ČVUT: 0

  • - - - - Uvedeny a použity kvalitní zdroje i jiné než z VŠE nebo ČVUT: 1

  • - - - - Uvedeny a použity kvalitní zdroje i jiné než z VŠE nebo ČVUT, alespoň jeden indexovaný ve Scopus nebo WoS: 2

  • - - - - Uvedeny kvalitní zdroje i jiné než z VŠE nebo ČVUT, přiloženy plné texty zdrojů indexovaných ve Scopus nebo WoS: 4

  • - - - Kvalita a hloubka zvládnutí tématu

  • - - - - Nevhodné nebo zastaralé údaje nebo chybné závěry: 0

  • - - - - Vhodně popsaný stav problematiky, občas mírně mimo téma: 4

  • - - - - Kvalitně popsaný stav problematiky, ze kterého se všichni poučili: 8

  • - - - - Invenční, přináší nové pohledy: 12

  • - - - - Neuvěřitelně dechberoucí: 15

  • - - Dokuement SLA

  • - - - Profesionálně sepsané SLA: 2

  • - - - k tomu zargumentovány a zdůvodněny parametry služby:: 4

  • - - - k tomu slušně zargumentovány a zdůvodněny parametry služby i jejich hodnota: 6

  • - - - k tomu perfektně zargumentovány a zdůvodněny parametry služby pro byznys i jejich hodnota: 8

 • Hodnocení jednotlivce

  • - Znalosti

  • - - Zkouška

  • - - - - Neschopnost cokoli věcného říci k vytaženému okruhu: 0

  • - - - - Neschopnost definovat pojmy nebo zmatení pojmů: 10

  • - - - - Schopnost krátce kvalifikovaně pohovořit k otázkám ale slabá reakce při rozhovoru: 20

  • - - - - Schopnost krátce kvalifikovaně pohovořit k otázkám, výborná reakce při rozhovoru: 30

  • - - - - Schopnost komplexně pohovořit k otázkám, občas drobná neznalost při rozhovoru: 40

  • - - - - Perfektní znalosti veškeré literatury, přednášek, cvičení a skvělá schopnost úvahy: 50

  • - Srážky bodů, může a nemusí být uplatněno

 • - - - - Vystoupení přesáhlo stanovený čas (za každou minutu navíc) : -1

  • - - - - Neúčast na přednášce zvaného experta (jedna absence je tolerována) : -5

 • - Extra body

  • - - - - Bonus pro přítomné na cvičení, kde je velmi málo lidí: 1

  • - - - - Výhra v soutěži, která je částí vystoupení nějakého týmu (po dohodě s vystupujícím) : 1

  • - - - - Aktivní a velmi trefné zapojení do diskuse na cvičení: 1 až 5

  • - - - - Účast v extra akci: dle podmínek extra akce

Výsledná známka studentů VŠE-FIS dle součtu bodů:

1 ... 90 – 100,

2 ... 75 – 89,

3 ... 60 – 74,

4 ... 0 - 59,

(4+ ... 59 – 50)

Výsledky studentů z ČVUT-FIT (předmět MI-RIC):

Zápočet – účast na min. 10 cvičeních a performance vystoupení a odevzdání projektu v požadovaném času, formátu a délce;

Zkouška:

A (100-90 bodů)- výborně, excellent

B (89-80 bodů)- velmi dobře, very good

C (79-70 bodů)- dobře, good

D (69-60 bodů) - uspokojivě, satisfactory

E (59-50 bodů) - dostatečně, sufficient

F (<50 bodů) – nedostatečně, failed

© copyright 2009 - 2022 Ing. Tomáš Bruckner, Ph.D. ; email: bruckner@vse.cz